ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุดรธานี

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี โดยมีนายอำนาจ  ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 
          ต่อมา กรมสามัญมีคำสั่งให้ นายเรืองเวช  ผาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๙๙๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีนายวิจิตร  พิมพกรรณ เป็นผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
          จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี มีนายพิชิต สนั่นเอื้อ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๘๗/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยตั้งอยู่ภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
          และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๔๒ หมู่ ๓ บ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเปิดให้บริการด้านการศึกษาพิเศษมาจนถึงปัจจุบัน 

 

สถานที่ตั้งสถานศึกษา

          ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๔๒ หมู่ ๓ ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์  ๐๔๒-๑๒๙๖๗๑    

 

ตราประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอุดรธานี

              สีประจำศูนย์ ฯ            

น้ำเงินแสด

     

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 

242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนน อุดรฯ - สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042-129671