นางรัฐนันท์  พงษ์สิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง ครู

 

นางชยานันต์  สรวงศิริ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนิตยา  อินทรขีนี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจุฑาพร  อนุสรณ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวภาวิณี  วิบูลย์สิน

ตำแหน่ง ครู

นางพนัชกร  แวน เดอร์ เมอร์เวอ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเกษสุดา  นาฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู

นายภาคภูมิ  เผ่าเจริญ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพัชรี  พินิจมนตรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวทิพย์อาภรณ์  คล้ายหิรัญ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวภัทรพร  ฤทธิวัชร

ตำแหน่ง ครู

นางวิลาสินี  กระฐินหอม

ตำแหน่ง ครู

นายไชยา  ศรีสุข

ตำแหน่ง ครู

นายธีระศักดิ์  สร้อยสิงห์

ตำแหน่ง ครู

นายวิชชากร  แก้วแสนชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสะใบทิพย์  ขาววิเศษ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษยากร  ขอห้องกลาง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาวทิพย์สุดา  คุ้มหินลาด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางวิลาวัณย์  พรหมอุดม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางชุลีพร  คำบุญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 

242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนน อุดรฯ - สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042-129671