นางสาวศรอนงค์  อภินาคพงศ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีรัฐวิชญ์  ทักขนนท์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นางทิพวรรณ  มาลาหอม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสุพรรณี  พลแสง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายเกียรติศักดิ์  ศรีสมเกียรติ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวจรุณณี  นาแถมทอง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวธัญพร  พงษ์สิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวชนิกานต์  ผาสุข

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นางปภาดา  บุราณปู่

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นายอภิวัฒน์  พะหงษา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นางสาวศศิประภา  สนั่นเอื้อ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 
       
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 

242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนน อุดรฯ - สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042-129671