นางสาวกาญจนา  บุญมีประเสริฐ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นายขจรศักดิ์  ลีพงษ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวขวัญจิตร  บัวรัตน์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางจันทิรา  ตราชู

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวจิราพร  เบ้าทองหล่อ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

นางสาวญาณิกา  โสวัน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางณัฐชา  โคตรแสนลี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวดวงดาว  ประทัยบุตร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นายดำรงศักดิ์  ใยปางแก้ว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นายทองไหล  จักขุลี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นายธนกฤต  ศรีโยธี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นายนนทชัย  โพธิราช

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

       

นางสาวนันทิดา  ชุมดาวงษ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

       

นางสาวนิตยพร  ต้นศรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

       

นางสาวบุญล้วน  ศรีบุญเรือง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

       

นางสาวปนัดดา  เรืองเดช

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี 

242 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนน อุดรฯ - สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042-129671